Enerji Etüdü

Enerji Etüdü; tesisin Enerji Verimlilik potansiyelini ortaya çıkaran ve bu potansiyeli gerçekleştirmek için yapılması gerekenleri projeler halinde ortaya çıkarılmasını sağlayan tesis genelinde yapılan etüt çalışmasıdır. Bir nevi tesiste yapılan enerji verimliliği Check-Up'ı denilebilir. Enerji Etüdü çalışmaları saha ve ofis çalışması olarak ikiye ayrılır.

Detaylı Enerji Etüdü Saha Çalışmasında, tesisin enerji tüketmesine sebep olan tüm birimleri detaylı incelenir, analiz edilir ve ölçümler alınır. Bu birimler özetle ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemleri, tesisin mimari yapısı ile diğer mekanik ve elektrik sistemlerinden oluşmaktadır. Saha çalışmaları tesisin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte genellikle 2-4 hafta aralığında sürmektedir.

Enerji Etüdü saha çalışmasında alınan ölçümler;

 • Baca Gazı Analizleri,
 • Kazan Verim Analizleri,
 • Mekanik, Mimari, Elektrik Termal Kamera Çekimleri,
 • Panolarda ve Motorlarda Enerji Analizörü Ölçümleri,
 • Ortam Havası Sıcaklık/Nem/ CO2 ölçümleri,
 • Aydınlatma Meşkuliyet ve Lüx Ölçümleri,
 • Ultrasonik Cihazlarla Pompalarda Debi Ölçümleri,
 • Chiller Verim Ölçümleri,
 • Klima Santrallerinde Debi Ölçümleri,
 • Ultrasonik Cihazlarla Hava, Buhar Kaçağı Tespitleri,
 • Ultrasonik Cihazlarla Kondenstop Testleri,
 • Vb. Birçok Ölçüm ve Analizler.

 

 

enerji etudu calismasi

Detaylı Enerji Etüdü Ofis Çalışmasında ise; saha çalışmasında toplanan bilgiler, yapılan analizler ve alınan ölçümler değerlendirilir. Tesisin genel enerji tüketim karakteristiği belirlenirek grafiklerle görünür kılınır. Bu çalışma yapılırken geçmiş yıllardaki enerji tüketim değerleni incelenir, fatura analizi yapılır ve tesis enerji dağılımı yapılmaya çalışılır. Ardından sistemlerin verimlilikleri hesaplanır, sistem verimliliklerini artırmak için yapılması gerekenler üzerinde çalışılır ve Verimlilik Artırıcı Projeler/öneriler üretilir. 

Raporlama Safhasında; öncelikle tesisle ilgili genel görüşlere yer verilirek, son 3 yılın Enerji Tüketim Karakteristiğine yer verilir. Ardından tesiste bulunan sistemlerin özelliklerine, inceleme / analiz notlarına, alınan ölçümlere yer verilerek bu sistemlerle ilgili öneri ve Verimlilik Artırıcı Projeler detaylarıyla belirtilir. Son olarak Enerji Verimliliği yolunda izlenmesi ve yapılması gerekenler yer alır.

Enerji Etüdü raporları, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün belirlediği etüt formatına göre hazırlanır.

 

Enerji Etüdü Yükümlülüğü:

Enerji Etüdü, Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca bazı tesisler için yükümlülüktür. Bu yükümlülük özetle aşağıdaki gibidir;

 • 20.000 m2 üzeri inşaat alanına sahip ticari ve hizmet binaları, ilk etütler 2015 yılında olmak üzere 4 yılda bir,
 • Yıllık 5.000 TEP üzeri enerji tüketen endüstriyel işletmeler, ilk etütler 2015 yılında olmak üzere 4 yılda bir,
 • Enerji Yöneticisi bulundurmakla yükümlü olan kamu binaları, her 10 yılda bir enerji etüdü yaptırırlar.

 

enerji yonetimi

 

Enerji Yönetimi, tesisin enerji tüketim karakteristiğinin çıkarılması, enerji tüketen tüm sistemlerinin detaylı analiz edilmesi, bu sistemlerin verimlerinin izlenmesi, enerji tüketiminin izlenmesi ve verimlilik artırıcı projelerin oluşturularak uygulanması ile olur. 

Enerji Verimliliği çalışmalarının yapılması ise uzmanlık ve deneyim ister. Bu nedenle Best Enerji Yöneticileri, konusunda uzman sertifikalı Enerji Yöneticilerinden ve Etüt Proje Uzmanlarından oluşmaktadır.

Aylık saha çalışmalarımız ile ön enerji etüdü, enerji tüketim analizi, enerji kalite analizi, enerji tüketen sistem analizi, enerji fatura analizi, periyodik verimlilik ölçümleri, yasal bildirimler ve değerlendirmeler yaparak Verimlilik Artırıcı Projeler üretmekteyiz.

Yıl içerisinde 4 farklı mevsimde de saha çalışmaları yapılmakta ve yapılacak ölçümler ölçümler mevsim şartlarına göre belirlenmektedir.

 

 

bina enerji yönetimi

 

İyi Bir Enerji Yönetimi;

✔ Kanuni Yükümlülüklerinizi yerine getirir,

✔ Enerji Verimliliği sağlar,

✔ Enerji maaliyetlerinizi düşürür,

✔ Karbon salınımını düşürür,

✔ Yeşil Tesis konseptini ön plana çıkarır,

✔ Mevcut enerji tüketim durumunu görünür kılar,

✔ Çalışan farkındalığını artırır,

✔ ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı altyapısını hazırlar,

✔ Kalite ve Prestiji artırır...

 

 

Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

Enerji Yöneticisi Yükümlülüğü:

 1. Toplam 20.000 m2 inşaat alanından fazla veya yıllık 500 TEP üzeri enerji tüketimi olan Ticari ve Hizmet Binaları,
 2. Toplam 10.000 m2 inşaat alanından fazla veya yıllık 250 TEP üzeri enerji tüketimi olan Kamu Binaları,
 3. Toplam yıllık 1.000 TEP üzeri enerji tüketen Endüstriyel İşletmeler,

Enerji Yöneticisi bulundurmak Yükümlülüğündedir... 

Enerji Yönetimi Faaliyetleri:

 1. Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması; enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması; bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi,
 2. Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine, gereksiz ve bilinçsiz kullanımın önlenmesine yönelik önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının yapılması ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları düzenlenmesi,
 3. Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatların belirlenmesi ve uygulanması,
 4. Etütlerin yapılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması,
 5. Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
 6. Yönetime sunulmak üzere, enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması,
 7. Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi,
 8. Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesi, montajı ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
 9. Özgül enerji tüketiminin, mal veya hizmet üretimi ile enerji tüketimi ilişkisinin, enerji maliyetlerinin, işletmenin enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması,
 10. Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkanların araştırılması, çevrenin korunmasına, çevreye zararlı salımların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanarak bunların uygulanması,
 11. Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmaya yönelik alternatif planların hazırlanması,
 12. Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilmesi,
 13. Toplam ve birim ürün veya fayda başına karbondioksit salımlarının ve enerji verimliliği tedbirleri ile azaltılabilecek salım miktarlarının belirlenmesi.

enerji kimlik belgesiEnerji Kimlik Belgesi (EKB); binaların Enerji Performans Durumunu gösterir. Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcaksu için yıllık ne kadar enerji harcadığını gösteren bir belgedir. Tıpkı Beyaz eşyalar üzerinde gördüğümüz Enerji Sınıflandırması gibi A ile G arasında sınıflandırma yapar. A En Verimli Enerji Sınıfını, G ise En Verimsiz Enerji Sınıfı durumunu temsil eder. 

Hesaplamalar söz konusu binanın mimari, mekanik, elektrik ve yalıtım projeleri üzerinden yapılır. Enerji Kimlik Belgesi hesaplamalarında bina sakinlerinin değil, binanın enerji performansı önemlidir. O nedenle bireysel kullanılan aydınlatma üniteleri, daire içindeki split klimalar, beyaz eşyalar, ocaklar, ana ısıtma elemanı haricindeki bireysel ısıtma cihazları (elektrikli soba vb.) hesaplamalara katılmamaktadır. Enerji Kimlik Belgesinde verilen değerler gerçek enerji enerji tüketimini değil, hesaplamalar sonucu çıkan tahmini enerji tüketimini göstermektedir. 

Enerji Kimlik Belgesi alması gereken binalar yeni ve mevcut binalar diye ikiye ayrılmaktadır. Yeni binalar 1 ocak 2011 tarihinden sonra inşaat ruhsatı almış binaları kapsarken, mevcut binalar 1 ocak 2011 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış binaları kapsamaktadır. Yeni binaların iskan (yapı kullanım izin belgesi) alabilmeleri için Enerji Kimlik Belgesi almaları zorunludur. Ayrıca yeni binaların enerji sınıcı C ve üzerinde olmalıdır. C sınıfının altında enerji sınıfı olan yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi verilememekte ve bu nedenle iskan çıkarılamamaktadır.

Mevcut binalarda ise 2020 yılına kadar süre tanınmış olup bu tarihe kadar Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları istenmektedir. Böylece 2020 yılına kadar Türkiye'deki tüm binaların Enerji Kimlik Belgelerinin tamamlanmış olması beklenmektedir.

2020 yılından sonra ise bina/daire alım satım ve kiralamalarında binanın Enerji Kimlik Belgesini ibraz etme zorunluluğu olacaktır. Satın alan / Kiralayan kişi aldığı yapının enerji sınıfını, ne kadar enerji tükettiğini ve ne kadar karbon salımına neden olduğunu görebilecektir. 

 

Neden Enerji Kimlik Belgesi Alınmalıdır?

ekb


Her şeyden önce Kanuni Zorunluluktur. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27539 Sayılı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğince Zorunlu Hale getirilmiştir.

Alım, Satım, kiralama gibi işlemlerde tercih sebebidir.

Enerji Yatırımlarının doğru yere yapılmasını sağlar.

Önümüzdeki dönemde Devlet tarafından uygulanacak Enerji Verimliliği teşviklerinden yararlanabilmeyi mümkün kılar.

 

 

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

1 Ocak 2011 tarihi itibariyle, BEP (Binalarda Enerji Performansı) Yönetmeliği gereğince mevcut ve yeni tüm binalarda zorunlu hale getirilmiştir.

Mevcut Binalar: 1 Ocak 2011 tarihinden önce Yapı Ruhsatı almış binalardır.

Yeni Binalar: 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında yapı ruhsatı almış binalardır. İskân aşamasında bu belgeyi almak ve ilgili Belediye’ye sunmak zorundadırlar. Yeni bir binanın Enerji Kimlik Belgesi çıkarılabilmesi için binanın enerji sınıfının C sınıfı ve üzeri olmalıdır.

Alım-Satım ve Kiralama İşlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi İbrazı Zorunluluğu: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 25. maddenin 15. fıkrasında; "Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." denmektedir.

Binanıza Enerji Kimlik Belgesi düzenletmek için lütfen iletişim bilgilerimizden bize ulaşınız!

Enerji Kimlik Belgesi alırken dikkat etmeniz gerekenler. Enerji Kimlik Belgesi alırken kandırılmayın!

Günümüzde tesislerdeki enerji maliyetlerinin, toplam maliyetler arasındaki payı oldukça yüksek seviyelere ulaşabilmektedir. Enerji birim fiyatlarının günden güne artması ile bu yüksek gider payı yerini korumaya hatta artmaya devam edecektir.

Özel üreticilerden indirimli enerji temin edilmesiyle birlikte bir miktar maliyetten tasarruf sağlanabilmektedir. Fakat alınan bu indirim, kalıcı olmamakla beraber sözleşmelerle çeşitli kriterlere bağlanmaktadır. Enerji giderlerini kalıcı olarak daha fazla düşürmek için tesiste etkin bir enerji yönetim sisteminin kurulması ve verimlilik artırıcı projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Enerjiyi Yönetmek, Enerjiyi İzlemek İle Başlar! 

Enerjiyi yönetmek, enerjiyi izlemek ile başlar. Enerjiyi izleyerek tesisinizde nerelerde, nasıl ve ne kadar enerji tüketildiğini görebilir, detaylı analiz yapılabilir. Böylece, tesisin enerji tüketim karekteristiği çıkarılır, yoğun enerji tüketen sistemler belirlenebilir, tesisteki bilinmeyen/tahmin edilmeyen gizli tüketimler ortaya çıkarılır, enerji kalitesi ölçülebilir, çeşitli tüketim analizleri yapılabilir ve enerji verimliliği çalışmalarınızı yönlendirebilir, faydalarını izleyebilirsiniz. Sadece faturalara bağlı kalarak enerji tüketimini takip etmenin yeterli olacağı beklenemez.

enerji.pro.font1 İle Tanışın!

Enerji İzleme Sistemienerji.pro.font1 Profesyonel Enerji Yönetimi anlamına gelmekte olup ticari ve hizmet binalarının ya da endüstriyel işletmelerin anlık ve geçmişe dönük, enerji tüketim takibi, tüketim dağılımı, enerji kalitesi, reaktif tüketim durumu, harmonik durumu, fatura analizi, faturalandırma, birim enerji tüketimi, enerji yoğunluğu, karbon ayak izi vb. değerlerini hesaplayarak grafiksel olarak sunmakta ve raporlamaktadır. Ayrıca oluşturulacak alarmlar sayesinde tesis yönetimi istenmeyen durumlara karşı (gerilim düşümü, pik tüketimler, reaktif tüketimin yükselmesi vb.) sms ve e-posta ile uyarılabilmektedir.

enerji.pro.font1'da talep edilirse eş zamanlı olarak elektrik, doğal gaz, mazot, su, hava kalitesi ve hava sıcaklığı takibi yapılabilmekte, birbirleriyle karşılaştırılabilmektedir. Sistem, isteğe bağlı olarak manuel data girişleri de yapılmasına uygundur (örneğin oteller için oda doluluk oranları, AVM'ler için ziyaretçi sayıları, endüstriyel işletmeler için ürün miktarı vb.). Böylece veriler; online haberleşebilen enerji analizörleri, sayaçlar ve dataloggerlardan toplanmakta ve ayrıca sisteme tanımlanan operatörler manuel veri girişi imkânına sahip olmaktadırlar.

Tüm veriler BEST Enerji'nin güvenlikli serverlarında barındırılmaktadır. Her tesis için özel belirlenen kullanıcı adı ve şifreler ile sisteme bağlanan kullanıcılar, sadece kendi tesisinin verilerine ulaşabilmektedir. Kullanıcılar, anlık enerji tüketimini görmekte, tarih aralıklarını seçip geçmişe dönük enerji tüketim verilerine ulaşmakta, manuel veri girişi yapabilmekte, verileri birbirleri ile karşılaştırabilmekte, alarmlar, raporlar, faturalar oluşturabilmekte ve verileri bilgisayarına indirebilmektedir.

enerji.pro.font1 bulut tabanlı online çalışan bir sistem olduğu için 7 gün 24 saat internetin olduğu her yerden operatörler sisteme kullanıcı adı ve şifreleriyle bağlanarak enerji tüketimlerini takip edebilirler. Ayrıca geliştirilen mobil arayüzü ile akıllı cep telefonlarından ve tabletlerinden de sisteme giriş yapılabilmektedir.

 

ISO 50001 ve Enerji İzleme

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kriterlerinden biri de enerji tüketiminin önemli tüketim noktalarından düzenli izlenmesi, kaydedilmesi, raporlanması ve uygulanacak enerji verimliliği projelerinin sağladığı tasarrufun enerji izleme sistemi ile tespit edilmesidir.

enerji.pro.font1, ISO 50001 Enerji Yönetim sistemi standartlarında enerji izleme ve raporlama yapar ve bu sayede enerji.pro ile ISO 50001 Enerjji Yönetimi Standardının enerji izleme şartını yerine getirmiş olursunuz.

 Güneş Paneli Enerji İzleme (PV Monitoring)

enerji.pro.font1'nun PV modülü sayesinde GES Projelerinizin elektrik üretim ve verim değerlerini anlık takip edebilirsiniz.

 

ENERJİ İZLEME MODÜLLERİ

 • Enerji Tüketim Analizi:
  • Sınırsız sayıda enerji analizörü ve sensör (Sıcaklık, Nem, CO2, VOC, CO, Su, Doğalgaz, Kalori, Debi vb.) ekleme imkanı
  • Manuel veri giriş imkanı (İnşaat alanı, Tarife bilgisi, Ziyaretçi Sayısı, Doluluk Oranı, Üretim Adedi, Kömür, Su, Doğalgaz Tüketimi vb.) 
  • Gerçek zamanlı enerji ve güç ölçümü (Dakikalık, 5 dk'lık veya Saatlik)
  • Sınırsız tüketim kaydı, detaylı tüketim analizleri ve tüketim karşılaştırması
  • Farklı tüketim noktalarının birbirleri ile karşılaştırmalı analizleri
  • Mevsimsel tüketim analizleri
  • Reaktif tüketim takibi ve görsel uyarılar ile cezaya önceden müdahale imkanı
  • Tüketim anormalliklerinin teşhisi ve uyarı mekanizması
  • Tüketim ve fatura bilgisi hesaplama
  • Karbon ayak izi (CO2 oranı) hesaplama
  • Trafo kaybı hesaplama
  • Aylık, Yıllık tüketim tahminleme
  • Grafikleri Jpeg, PDF, SVG, PNG, CSV ve Excel formatında kaydetme

 • Enerji Kalite Analizi:
  • Endüktif ve Kapasitif tüketim analizleri
  • Akım ve Gerilim Toplam Harmonik oranlarının tespiti
  • İstenilen harmonik seviyesine kadar ölçüm imkanı
  • Dakikalık pik oluşumlarının takibi
  • Güç Faktörü takibi
  • Gerilim seviye kontrolü
  • Faz Dengesi analizleri

 • Fatura ve Tarife Analizi:
  • Enerji tarifesi takibi ve alternatif tarife karşılaştırmaları
  • Dinamik fiyatlama (PTF Endeksli) takibi ve tasarruf potansiyelini artırma
  • Puant fiyat tahminlemesi ile tüketim yönlendirme ve direk tasarruf
  • Fatura doğrulama ve anormalliklerin tespiti
  • Serbest enerji tedarikçilerinden online teklif alma imkanı

 • Portföy Yönetimi:
  • Bir çok tesisi tek noktadan takip edebilme
  • Tesis ekranı ile anında tüm tesislere erişim
  • Bina sorumlularına erişim, mesaj atma ve yönlendirme
  • Tüketim ve performans karşılaştırmaları
 • Özelleştirilebilir Raporlama:
  • Pdf formatında rapor oluşturma (günlük, haftalık, aylık)
  • Kullanıcı ve binaya göre özelleştirilmiş grafik oluşturabilme
  • Düzenli rapor gönderimi

 •  Uyarı ve Alarm Yönetimi:
  • Tasarrufa yönelik binaya özel bildirimler
  • SMS, e-mail, telefon ile alarm atama
  • Çok değişkenli / parametreli alarm tanımlayabilme

 • Kojenerasyon (Trijenerasyon) Sistemi Modülü:
  • Sistem yok ise;
   • Elektrik, Isıtma, Soğutma tüketimlerini takip ederek en uygun kojenerasyon sistemi kapasite ve tipinin tespit edilmesi
   • Kojenerasyon veya Trijenerasyon sistemi kurulmasıyla elde edilecek tasarruf miktarının hesaplanması
   • Kojenerasyon firmalarından online teklif alma imkanı
  • Sistem var ise;
   • Anlık kojenerasyon sistemi ve absorbsiyonlu chiller verim oranı hesaplama
   • Kojenerasyon sisteminin ürettiği elektrik, ısıtma, soğutma enerjisini ölçme, atık enerjiyi hesaplama
   • Sistem üzerinden alınacak verilerle olası anormalliklerin tespiti, arızalara öndecen müdahale imkanı
   • PTF elektrik birim fiyatlarına ve tesisin ısıtma soğutma ihtiyacına göre sistemin en karlı çalışma zamanlarının tespiti
   • Anlık alarm ve uyarılar
   • Günlük, haftalık, aylık raporlamalar

 • Soğutma Sistemi Modülü:
  • Chiller enerji tüketimi, sıcaklık, debi ölçümleri
  • Anlık chiller verim değeri (COP) hesaplama
  • Anormalliklerin tespiti, alarm ve uyarılar
  • Chiller tüketim, verim analizleri
  • Soğutma kulesi sıcaklık, elektrik/su tüketim miktarları ve verim analizleri
  • Mevsim şartlarına göre detaylı tüketim analizleri
  • Günlük, haftalık, aylık raporlamalar

 Daha Detaylı Bilgi İçin Enerji.pro Web Sitemizi Ziyaret Edin!

 

 

ISO 50001

ISO 50001 dünya genelinde kabul gören ve tüm enerji türlerini kapsayan Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) standardıdır. ISO 50001 EnYS organizasyonların Enerji Verimliliğini yükseltmek için ihtiyaç duyduğu süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. 

ISO 50001 EnYS uygulandığı kuruluşu iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder, iyi bir enerji yönetimi ile enerji maliyetlerinin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılığın oluşmasını sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı ile;

- Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili üst yönetim desteği alınır,

- Enerji Yönetimi Politikası oluşturulur,

- Enerji verimlilik hedefleri belirlenir,

- Enerji izleme sistemi kurulur,

- Enerji Etütleri yapılır,

- Eğitimler düzenlenerek çalışan katılımı sağlanır,

- Verimlilik artırıcı projeler uygulanır,

- Enerji Yönetimi Raporları oluşturulur,

- Değerlendirme toplantıları yapılır.

Enerji Yönetimi Standardının kurulması ile enerji tüketimlerinin düşürülmesine bağlı olarak enerji maliyetleri ve enerjide dışa bağımlılık azalır, sera gazı salınımı düşürülerek çevrenin korunmasına katkıda bulunulur.

Ayrıca “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”te Enerji Yöneticisi bulundurmakta yükümlü olan işletmelerde ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının kurulması zorunludur.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Hibe Desteklerinden ve Gönüllü Anlaşmalar Hibe Desteklerinden yararlanabilmek için de işletmede ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının mutlaka kurulu olması istenmektedir.

Verimliliğinizi Standartlaştırın!

BEST Enerji Yönetimi, standardın kurulması ve belgelendirimesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Standart gereği oluşturulacak olan dokümantasyonun (el kitabı, prosedürler, talimatlar, planlar, listeler, şemalar ve formlar) hazırlanması ve iç tetkiklerin gerçekleştirilmesi uzmanlarımız tarafından desteklenmektedir. Dokümantasyon, firma Yönetim Temsilcisi ile birlikte hazırlanmaktadır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı çerçevesinde yaptığımız tüm çalışmalar, enerji maliyetlerini ve seragazı emisyonlarını düşürme esaslıdır. Etkili bir enerji yönetimi ile sistemleri ve prosedürleri belirleyerek sistematiğin kurulmasına ve belgelendirilmesine yardımcı olmaktayız.

ISO 50001 Uyumlu Enerji İzleme Sistemi

Enerji izleme ve yönetim yazılımımız Enerji.Pro, ISO 50001 EnYS'nın öngördüğü izleme ve raporlama özelliklerini karşılamakta ve firmanızın ISO 50001 EnYS'ne geçmesine yardımcı olmaktadır. Enerji izleme ve yönetim sistemimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Enerji.Pro sayfamızı ziyaret ediniz.

Fri Jun 29 07:20:12 +0000 2018

HASTANELERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLER https://t.co/HjkgP6fikY
Wed Jun 13 15:05:54 +0000 2018

Sevdiklerinizle birlikte, şeker gibi bir bayram geçirmeniz dileğiyle; https://t.co/EiWfKQQHBl
Thu Jun 07 14:59:26 +0000 2018

Enerji Kimlik Belgesi Sınıfı Yüksek Olan Binalara Teşvik Geliyor! https://t.co/MoSg2V7lHh
Tue Jun 05 12:12:00 +0000 2018

Az önce bir fotoğraf paylaştı https://t.co/wyuqWKf34S
Mon May 28 13:32:09 +0000 2018

Biliyor musunuz? https://t.co/mwvHVjCcli
Tue May 22 09:39:11 +0000 2018

BEST Enerji Kurucu ortağı İsmail CALAYIR, 24 Mayıs Perşembe günü saat 14:00 - 15:00 arası Austrotherm Türkiye'nin o… https://t.co/Ue4Fbr6fFX
Thu Mar 29 19:55:40 +0000 2018

9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı bugün başladı. Sn. Bakanımız @BeratAlbayrak Enerji Verimliliği Eylem Planını h… https://t.co/1WZ5Rnc74J
Sun Mar 11 10:31:31 +0000 2018

@ebebek Mağazalarında Nasıl Enerji Verimliliği Sağlıyoruz? #EnerjiVerimliligi https://t.co/RdtdukIl6l
Mon Jan 15 17:55:41 +0000 2018

RT @EnerjiPro: Enerjiyi Yönetmek, Enerjiyi İzlemek İle Başlar. #EnerjiTasarrufuHaftası #EnerjiVerimliliği #Enerji https://t.co/EKlvL7MebZ
Sun Dec 31 09:08:13 +0000 2017

Ho ho ho! https://t.co/wC97n3yvet

HAKKIMIZDA

BEST Enerji, Binalarda Enerji Verimliliğine odaklanmış ve tüm Türkiye'de faaliyetlerini yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı şirketidir.

BEST ismi, İngilizce'de "En İyi" anlamına gelmesi ile birlikte, aynı zamanda "Binalarda Enerji verimliliği Sistemleri ve Teknolojileri" cümlesinin ilk harflerini almaktadır.