Skip to main content

Enerji Performans Sözleşmesi

Kamuoyunca Torba Tasarı olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hakkında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre yenilenebilir enerji kaynakları desteklenecek. Kanun konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek için kullanılmasını teşvik ediyor. Üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlası son kaynak tedarik şirketine satılabilecek. Kurulacak tesislerde kurulum gücünün 10 kilovatı geçmemesi, üretim ve tüketim tesisinin aynı noktada yer alması şartı gerekiyor. Bu tesislerden üretilen enerjiyi satanlar belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğünden muaf olacaklar.

Söz konusu kanuna göre Enerji Verimliliği Kanunu’na “enerji performans sözleşmesi” tanımı da ekleniyor ve “uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu ödenmesi esasına dayanan sözleşme” olarak tanımlanacak.

Genel yönetim kapsamında olan kamu idareleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları enerji tüketim ve giderlerini düşürmek maksadıyla performans sözleşmeleri yapabilecek.

15 yılı aşmayan ve yıllara yaygın yüklenmeye girişebilecek. Bu anlamda mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama yükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Bu sözleşme kapsamında yapılacak ödemeler, idarelerin sözleşme konusu enerji alım giderlerinin yapıldığı bütçe tertiplerinden gerçekleştirilecek.

Yıllık yapılacak ödemelerin toplamı, garanti edilen yıllık tasarruf miktarına karşılık gelen tutarı aşamayacak.

Sözleşme bedeli, uygulamanın ekonomik ömrü boyunca sağlanacak toplam tasarruf miktarından eşit veya yüksek olamayacak.

No Comments yet!

Your Email address will not be published.